ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
બધી સુરક્ષા
અસરગ્રસ્ત યુવાન છોડ દુબળા હોય છે; જૂના પાંદડા પીળા થઈને ખરી જાય છે; ડાળની ટોચ પર ખૂબ ઓછા પ્રમાણમા અવિકસિત; આછા લીલા અને કરચલીંઓ સાથે પાંદડા જોવા મળે છે જેનો દેખાવ 'ગુચ્છ' જેવો હોય છે
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ