AgroStar
બધા પાક
કૃષિ જ્ઞાન
કૃષિ ચર્ચા
એગ્રી દુકાન
પીળા -કથ્થઈ ટપકાં
પીળા -કથ્થઈ ટપકાં
બ્રાઉન રુટ રોગ 'સ્ટમ્પ રૉટ' ના નામે પણ ઓળખાય છે; જે મોટેભાગે કોફીના પાકને છાંયડો આપનારા વૃક્ષોના થડ સાથે સંકળાયેલ છે; આ રોગ મૂળના સંપર્ક દ્વારા ફેલાય છે; થડના અંદરના ભાગમાં ઘટ્ટ કથ્થઈથી કાળા રંગની સર્પાકાર રેખાઓ દેખાય છે;
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ