પાન પીળા પડવા અને સુકાઈ જવા
યુરેડોસ્પોરના પાવડર જેવા જથ્થાથી પાનની નીચેની સપાટી પર પીળા થી નારંગી રંગના ડાઘ જોવા મળે છે
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ