ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
પાન પીળા પડવા અને સુકાઈ જવા
યુરેડોસ્પોરના પાવડર જેવા જથ્થાથી પાનની નીચેની સપાટી પર પીળા થી નારંગી રંગના ડાઘ જોવા મળે છે
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ