નીચલા પાન પીળા પડવા
નવા પાન પીળા પડે; છોડની વૃદ્ધિ અટકાવે; પાન ખરી જાય
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ