અવિકસિત ફળ
અવિકસિત ફળ
જુના પાન ની કિનારી પીળી થઇ લાલ થાય; ફળ નાના થાય
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ