અનિયમિત બોગદા
અનિયમિત બોગદા
ચેપગ્રસ્ત છોડના થડ પર છાપ જોવા મળે છે; અસરગ્રસ્ત છોડના પાંદડા પીળા અને મૂરઝાયેલા દેખાય છે
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ