બધી સુરક્ષા
બધી સુરક્ષા
સામાન્ય સુરક્ષાનાં મુદ્દા - ફૂગજન્ય; બેક્ટેરિયાજન્ય; જીવાણુંજન્ય રોગો; ચુસીયા જીવાત અને ઈયળ; ભૂમિ ભૂમિસંબંધી સમસ્યાઓ
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ