ફળોનો અનિયમિત આકાર
ફળોનો અનિયમિત આકાર
ગૌણ લક્ષણો - દૂષિત ફળો ફેરોમોન ટ્રેપ વાપરવા અને કિનારીઓ પર તુલસી રોપવી
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ