પીળા -કથ્થઈ ટપકાં
પીળા -કથ્થઈ ટપકાં
ગૌણ લક્ષણો- પીળા-કથ્થઈ ટપકા પડવા; પાન સુકાઈને કરમાઈ જવા. ઉકેલ: વેળાસર સિંચાઈ કરવી વેળાસર સિંચાઈ કરવી