AgroStar
બધા પાક
કૃષિ જ્ઞાન
કૃષિ ચર્ચા
એગ્રી દુકાન
પાન પીળા પડવા અને વળી જવા
પાન પીળા પડવા અને વળી જવા
ગૌણ લક્ષણો - પાન પીળા પડવા; વળી ગયેલા પાન; પાનનો આકાર નાનો થવો ચુસીયા જીવાત દ્વારા પ્રસારિત. ચુસીયા જીવાતનું નિયંત્રણ