પાન પર સફેદ ભૂકી
પાન પર સફેદ ભૂકી
પાન ઉપર સફેદ પાવડર. ફળ નથી. આ રોગ માટે સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબર અનુકૂળ છે
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ