પાન કપ આકારના થવા અને વળી જવા
પાન કપ આકારના થવા અને વળી જવા
ગૌણ લક્ષણો - પાન પીળા પડવા; વળી ગયેલા પાન; લીલા તડતડીયાનો પ્રકોપ. ઉકેલ: નાઈટ્રોજન ખાતરનો સૂચવેલી માત્રામાં ઉપયોગ કરવો
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ