સફેદ મીણ જેવું થર
સફેદ મીણ જેવું થર
ગૌણ લક્ષણો - પાન અને ફળો પર ચીકટોનો પ્રકોપ; ફળો પર સફેદ મીણ જેવું થર સ્ટીકર સાથે કીટનાશક દવા છાંટવી અને ખેતરની કિનારીઓ સાફ કરવી