ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
સફેદ મીણ જેવું થર
ગૌણ લક્ષણો - પાન અને ફળો પર ચીકટોનો પ્રકોપ; ફળો પર સફેદ મીણ જેવું થર સ્ટીકર સાથે કીટનાશક દવા છાંટવી અને ખેતરની કિનારીઓ સાફ કરવી