બધી સુરક્ષા
બધી સુરક્ષા
સામાન્ય સુરક્ષાનાં મુદ્દા -પાન કોરીયું; લીલા તડતડીયા; મધીયા; થ્રીપ્સ ; સફેદ માખી ; ચીકટો ; ગુલાબી ઈયળ; દવાથી થતું નુકસાન; પાનમાં ટપકા
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ
-4%
ધાનુકા લાર્ગો (સ્પીનેટોરમ 11.7% એસસી) 100 મિલી
ધાનુકા લાર્ગો (સ્પીનેટોરમ 11.7% એસસી) 100 મિલી
₹1299₹1355
0%
યુ પી એલ - લાન્સર ગોલ્ડ - 100 ગ્રામ
યુ પી એલ - લાન્સર ગોલ્ડ - 100 ગ્રામ
₹125₹125
-22%
યુપીએલ- એટાબ્રોન - ક્લોરફ્લુઝુરન 5.4% ઇસી (500 મિલી)
યુપીએલ- એટાબ્રોન - ક્લોરફ્લુઝુરન 5.4% ઇસી (500 મિલી)
₹599₹765
-14%
બાયર ફેમ (ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 480 એસસી) 50 મિલી
બાયર ફેમ (ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 480 એસસી) 50 મિલી
₹999₹1160
-20%
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (150 ગ્રામ)
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (150 ગ્રામ)
₹1549₹1935
-26%
રીમોન (નોવાલયુરન 10% ઇસી )500 મિલી
રીમોન (નોવાલયુરન 10% ઇસી )500 મિલી
₹1899₹2565
-1%
ડાઉ ટ્રેસર (સ્પિનોસેડ 45% એસસી) 75 મિલી
ડાઉ ટ્રેસર (સ્પિનોસેડ 45% એસસી) 75 મિલી
₹2129₹2160
-18%
કવર લિક્વિડ (રાયનોક્સીપીર) 60 મિલી
કવર લિક્વિડ (રાયનોક્સીપીર) 60 મિલી
₹929₹1130
-28%
ટાટા ટાકુમી (ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 20% ડબ્લ્યુડીજી) (100 ગ્રામ)
ટાટા ટાકુમી (ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 20% ડબ્લ્યુડીજી) (100 ગ્રામ)
₹775₹1071
-33%
પીઆઇ ઓશીન (ડીનોટેફ્યુરાન 20% એસજી) 250 ગ્રામ
પીઆઇ ઓશીન (ડીનોટેફ્યુરાન 20% એસજી) 250 ગ્રામ
₹1289₹1915
-28%
પેગાસસ ( ડાયફેન્થીયુરોન 50 ડબલ્યુપી) 25 ગ્રામ
પેગાસસ ( ડાયફેન્થીયુરોન 50 ડબલ્યુપી) 25 ગ્રામ
₹109₹151
-20%
એજિટેટ (એસેફેટ 75% એસપી)
એજિટેટ (એસેફેટ 75% એસપી)
₹959₹1200
-54%
બાયોસેન્સ સ્ટીકી ટ્રેપ બ્લુ (5નો સેટ )
બાયોસેન્સ સ્ટીકી ટ્રેપ બ્લુ (5નો સેટ )
₹229₹500
-54%
બાયોસેન્સ સ્ટીકી ટ્રેપ યલો (5 નો સેટ )
બાયોસેન્સ સ્ટીકી ટ્રેપ યલો (5 નો સેટ )
₹229₹500
-28%
અમેઝ -એક્સ (ઈમામમેકટીન બેન્ઝોઇટ 5% એસજી )10 ગ્રામ
અમેઝ -એક્સ (ઈમામમેકટીન બેન્ઝોઇટ 5% એસજી )10 ગ્રામ
₹79₹110
-29%
મેડ્રિડ (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી) 100 ગ્રામ
મેડ્રિડ (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી) 100 ગ્રામ
₹170₹240