ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
બધી સુરક્ષા
સામાન્ય સુરક્ષાનાં મુદ્દા -પાન કોરીયું; લીલા તડતડીયા; મધીયા; થ્રીપ્સ ; સફેદ માખી ; ચીકટો ; ગુલાબી ઈયળ; દવાથી થતું નુકસાન; પાનમાં ટપકા
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ
એમ એચ ડાઉ સકસેસ (સ્પાઈનોસેડ 2.5% SC) 500 મિલી
₹900₹1000
યુપીએલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1397₹1935
ટોકન 20 એસજી (ડાયનોટેફ્યુરાન 20% એસજી) 50 ગ્રામ
₹400₹452
ડાઉ ડેલિગેટ (સ્પાઇનટોરામ 11.7% SC)100 મિલી
₹1175₹1227
રીમોન (નોવાલ્યુરોન 10% ઈસી) 100 મિલી
₹400₹406
પેજર (ડાયાફેનથ્યુંરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 1 કિલો
₹2000₹2905
રીમોન (નોવાલ્યુરોન 10% ઈસી) 250 મીલી
₹1000₹1056
બેમીરોન (ડાયફેન્થ્યુરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹1050₹1225
ધાનુકા - અરેવા 500 ગ્રામ
₹609₹885
રીમોન (નોવાલ્યુરોન 10% ઈસી) 100 મીલી
₹400₹406
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 150 મિલી
₹2000₹2710
ધાનુકા - પેજર (500 ગ્રામ)
₹1100₹1505
ધાનુકા - પેજર - 500 ગ્રામ
₹1050₹1505
રીમોન (નોવાલ્યુરોન 10% ઈસી) 250 મીલી
₹1000₹1056
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
₹590₹801
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- ભૂરી શીટ
₹220₹225
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1099₹1601
ટોકન 20 એસજી (ડાયનોટેફ્યુરાન 20% એસજી) 50 ગ્રામ
₹400₹452
બેમીરોન (ડાયફેન્થ્યુરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 250 ગ્રામ
₹550₹800
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- પીળી શીટ
₹220₹225
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
₹329₹551
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
₹329₹551
યુ પી એલ - ઉલાલા (60 ગ્રામ)
₹579₹780
ટાકુમી (100 ગ્રામ)
₹775₹1020
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹299₹405
યુ પી એલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1397₹1713
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹339₹467
માણિક (100 ગ્રામ)
₹195₹235
ટાકુમી (100 ગ્રામ)
₹775₹845
એમ એચ ડાઉ ડેલિગેટ (સ્પાઇનટોરામ 11.7% SC)100 મિલી
₹1175₹1227
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹339₹467
ધાનુકા - અરેવા - 500 ગ્રામ
₹609₹885
માણિક (100 ગ્રામ)
₹195₹205
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (100 ગ્રામ)
₹195₹235
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
₹590₹801
ધાનુકા - અરેવા - 100 ગ્રામ
₹159₹216
યુ પી એલ - લાન્સર ગોલ્ડ - 500 ગ્રામ
₹432₹523
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹579₹780
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹339₹467
યુપીએલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹299₹405
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹299₹405
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 60 મિલી
₹850₹1097
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 30 મિલી
₹450₹579
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
₹325₹551