ફૂલ ખરવાં
ફૂલ ખરવાં
મોટા ભાગ ના ફૂલ ગળી જાય. આલ્ફા એન એ એ નો ઉપયોગ કરવો; જરૂર લાગે તો બોરોન છાંટવું
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ