ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
ફૂલ ખરવાં
મોટા ભાગ ના ફૂલ ગળી જાય. આલ્ફા એન એ એ નો ઉપયોગ કરવો; જરૂર લાગે તો બોરોન છાંટવું
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ