AgroStar
પીળાશ અને સુકારો
પીળાશ અને સુકારો
ગૌણ લક્ષણો- આખા પાકમાં સુકારો લાગે છે; ખેતરમાં ફક્ત ડાળીઓ જ બાકી રહી જાય| ઉપાય-મકાઈ અથવા ઘઉં જેવા અનાજ સાથે પાકની ફેરબદલી