AgroStar
બધા પાક
કૃષિ જ્ઞાન
કૃષિ ચર્ચા
એગ્રી દુકાન
પીળાશ અને સુકારો
પીળાશ અને સુકારો
ફૂલોના પાન પીળા અને ભૂરા પછી ડાળી કોફી રંગ ના થવા.પાન નું સુકાઈ જવું, પાન પીળાં પડવાં, વેસ્ક્યુલર પેશીઓનું ભૂરા અથવા કાળું પાડવા . લક્ષણો જૂના પાનમાં પાયામાંથી શરૂ થાય છે, ત્યારબાદ નાના પાન તરફ ઉપર જાય છે, જે આખરે શાખાઓ અને સમગ્ર છોડને ચેપ લગાડે છે.
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ