ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
પીળાશ અને સુકારો
ગૌણ લક્ષણો- આખા પાકમાં સુકારો લાગે છે; ખેતરમાં ફક્ત ડાળીઓ જ બાકી રહી જાય| ઉપાય-મકાઈ અથવા ઘઉં જેવા અનાજ સાથે પાકની ફેરબદલી