પાન વળી જવા, કપ આકારના અને પીળા પડવા
પાન વળી જવા, કપ આકારના અને પીળા પડવા
ગૌણ લક્ષણો- પાન નીચેથી વળી જવા તથા પીળા પડવા|ઉકેલ -ઇમિડાકલોપ્રીડ 200 એસ એલ -થાયમેથોકઝામ - એસીટામીપ્રીડ 20% એસ પી
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ