AgroStar
બધા પાક
કૃષિ જ્ઞાન
કૃષિ ચર્ચા
એગ્રી દુકાન
પાન વળી જવા, કપ આકારના અને પીળા પડવા
પાન વળી જવા, કપ આકારના અને પીળા પડવા
અસરગ્રસ્ત પાન પીળા થઈ જાય છે, પછી ભૂરા થઈ જાય છે, કિનારી થી શરૂ થઈને વચ્ચે સુધી ફેલાય છે. પાન પડતા પહેલા ધીમે ધીમે સુકાવાના ચિહ્નો દર્શાવે છે. વધારે નુકશાન પર "હોપર બર્ન" ઇજા અને પાન સુકાઈ જાય છે , જે આખરે છોડના વિકાસને અટકાવે છે.
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ