ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
પાન વળી જવા, કપ આકારના અને પીળા પડવા
ગૌણ લક્ષણો- પાન નીચેથી વળી જવા તથા પીળા પડવા|ઉકેલ -ઇમિડાકલોપ્રીડ 200 એસ એલ -થાયમેથોકઝામ - એસીટામીપ્રીડ 20% એસ પી
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ
GJ ડેનટોત્સુ (ક્લોથિયાનિડીન) 100 ગ્રામ
₹1299₹1875
ધાનુકા - પેજર (500 ગ્રામ)
₹1100₹1505
પેજર (ડાયાફેનથ્યુંરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 1 કિલો
₹2000₹2905
ધાનુકા - અરેવા 500 ગ્રામ
₹620₹885
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
₹590₹801
બેમીરોન (ડાયફેન્થ્યુરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹1050₹1225
ડેનટોત્સુ (ક્લોથિયાનિડીન) 100 ગ્રામ
₹1299₹1875
યુપીએલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1935
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
ધાનુકા - અરેવા - 500 ગ્રામ
₹620₹885
ટોકન 20 એસજી (ડાયનોટેફ્યુરાન 20% એસજી) 50 ગ્રામ
₹400₹452
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
યુપીએલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ટોકન 20 એસજી (ડાયનોટેફ્યુરાન 20% એસજી) 50 ગ્રામ
₹400₹452
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹575₹780
માણિક (100 ગ્રામ)
₹195₹235
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (100 ગ્રામ)
₹195₹235
યુ પી એલ - લાન્સર ગોલ્ડ - 500 ગ્રામ
₹432₹523
ધાનુકા - અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
યુ પી એલ - ઉલાલા (60 ગ્રામ)
₹575₹780
ધાનુકા - પેજર 250 ગ્રામ
₹600₹801
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
₹590₹801
યુ પી એલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1713
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- પીળી શીટ
₹220₹225
ધાનુકા - પેજર - 500 ગ્રામ
₹1050₹1505