ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
પાન વળી જવા અને તેમાં જાળા પડવા
પાનની નીચેની બાજુ પર જાળા થાય. ડાઈકોફોલ 25 ઈસી; સ્પાઈરોમેસીફેન; પ્રોપરજાઈટ