ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
પાન પીળા પડવા અને વળી જવા
ગૌણ લક્ષણો-પાન ઉપરથી વળી જવા તથા પીળા પડવા; છોડની વૃદ્ધિ ઓછી થવી| ઉકેલ: ડાયફેન્થીયુરોન; સ્પાયરોમેસીફેન
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ
પેજર (ડાયાફેનથ્યુંરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 1 કિલો
₹2000₹2905
ટોકન 20 એસજી (ડાયનોટેફ્યુરાન 20% એસજી) 50 ગ્રામ
₹400₹452
ટોકન 20 એસજી (ડાયનોટેફ્યુરાન 20% એસજી) 50 ગ્રામ
₹400₹452
ધાનુકા - પેજર - 500 ગ્રામ
₹1050₹1505
માણિક (100 ગ્રામ)
₹195₹205
GJ ડેનટોત્સુ (ક્લોથિયાનિડીન) 100 ગ્રામ
₹1299₹1875
યુપીએલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1347₹1935
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹299₹405
માણિક (100 ગ્રામ)
₹195₹235
યુ પી એલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1347₹1713
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹579₹780
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹299₹405
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
₹590₹801
યુ પી એલ - લાન્સર ગોલ્ડ - 500 ગ્રામ
₹432₹523
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (100 ગ્રામ)
₹195₹235
યુ પી એલ - ઉલાલા (60 ગ્રામ)
₹579₹780
ધાનુકા - પેજર (500 ગ્રામ)
₹1100₹1505
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
₹590₹826
ડેનટોત્સુ (ક્લોથિયાનિડીન) 100 ગ્રામ
₹1299₹1875
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹339₹467
બેયર ઓબેરોન (સ્પિરોમેસિફેન 240 એસસી 22.9% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ) 100 મિલી
₹500₹650
યુપીએલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹299₹405
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- પીળી શીટ
₹220₹225