ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
પાન પીળા પડવા અને વળી જવા
ગૌણ લક્ષણો-પાન ઉપરથી વળી જવા તથા પીળા પડવા; છોડની વૃદ્ધિ ઓછી થવી| ઉકેલ: ડાયફેન્થીયુરોન; સ્પાયરોમેસીફેન
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ