ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
પાન પર સફેદ ધાબા
ગૌણ લક્ષણો- પાન પર વાંકાચુકા કાણા; કાણા પડેલ પાન બળી જવા પીળા ચીકણા પિંજર વાપરવા.