પાન કપ આકારના થવા અને વળી જવા
ગૌણ લક્ષણો- પાન નીચેથી વળી જવા તથા રૂપેરી રંગના થવા|ઉકેલ -ઇમિડાકલોપ્રીડ 200 SL -થાયમેથોકઝામ - એસીટામીપ્રીડ 20% SP
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ
પ્રોન્ટો (75 ગ્રામ)
₹360₹425
MH ડેનટોત્સુ (ક્લોથિયાનિડીન) 100 ગ્રામ
₹1390₹1480
GJ ડેનટોત્સુ (ક્લોથિયાનિડીન) 100 ગ્રામ
₹1299₹1875
પેજર (ડાયાફેનથ્યુંરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 1 કિલો
₹2000₹2905
ટોકન 20 એસજી (ડાયનોટેફ્યુરાન 20% એસજી) 50 ગ્રામ
₹400₹452
ધાનુકા - પેજર - 500 ગ્રામ
₹1050₹1505
બેમીરોન (ડાયફેન્થ્યુરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 250 ગ્રામ
₹550₹800
બેમીરોન (ડાયફેન્થ્યુરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹1050₹1225
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
₹590₹801
ડેનટોત્સુ (ક્લોથિયાનિડીન) 100 ગ્રામ
₹1299₹1875
યુપીએલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1347₹1935
ટોકન 20 એસજી (ડાયનોટેફ્યુરાન 20% એસજી) 50 ગ્રામ
₹400₹452
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
₹590₹876
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹559₹780
ડાઉ ડેલિગેટ (સ્પાઇનટોરામ 11.7% SC)100 મિલી
₹1099₹1227
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹289₹405
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹289₹405
યુપીએલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹289₹405
ધાનુકા - પેજર (500 ગ્રામ)
₹1100₹1505
એમ એચ ડાઉ ડેલિગેટ (સ્પાઇનટોરામ 11.7% SC)100 મિલી
₹1099₹1227
યુ પી એલ - ઉલાલા (60 ગ્રામ)
₹559₹780
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- ભૂરી શીટ
₹220₹225
યુ પી એલ - લાન્સર ગોલ્ડ - 500 ગ્રામ
₹432₹523
યુ પી એલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1347₹1713