પાનની ઉપરની બાજુ પર કાળી ફૂગ.
ગૌણ લક્ષણો-પાન નીચેની બાજુથી વળી જવા ઉકેલ -ઇમિડાકલોપ્રીડ 200 SL @1 મિલી/પ્રતિ લીટર; થાયમેથોકઝામ @ ૧૦ ગ્રામ/ પ્રતિ પંપ; એસીટામીપ્રીડ 20% SP @ ૮ ગ્રામ/પ્રતિ પંપ.
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ
પેજર (ડાયાફેનથ્યુંરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 1 કિલો
₹2000₹2905
બેમીરોન (ડાયફેન્થ્યુરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹1050₹1225
ધાનુકા - પેજર (500 ગ્રામ)
₹1100₹1505
ટોકન 20 એસજી (ડાયનોટેફ્યુરાન 20% એસજી) 50 ગ્રામ
₹400₹452
માણિક (100 ગ્રામ)
₹195₹235
બેમીરોન (ડાયફેન્થ્યુરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 250 ગ્રામ
₹550₹800
પ્રોન્ટો (75 ગ્રામ)
₹360₹425
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹299₹405
યુપીએલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1347₹1935
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹299₹405
યુ પી એલ - ઉલાલા (60 ગ્રામ)
₹579₹780
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
₹590₹801
GJ ડેનટોત્સુ (ક્લોથિયાનિડીન) 100 ગ્રામ
₹1299₹1875
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹339₹467
ધાનુકા - પેજર - 500 ગ્રામ
₹1050₹1505
માણિક (100 ગ્રામ)
₹195₹205
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
₹590₹826
યુ પી એલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1347₹1713
ટોકન 20 એસજી (ડાયનોટેફ્યુરાન 20% એસજી) 50 ગ્રામ
₹400₹452
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹579₹780
ડેનટોત્સુ (ક્લોથિયાનિડીન) 100 ગ્રામ
₹1299₹1875
યુપીએલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹299₹405
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (100 ગ્રામ)
₹195₹235
યુ પી એલ - લાન્સર ગોલ્ડ - 500 ગ્રામ
₹432₹523
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- પીળી શીટ
₹220₹225