પાંદડા વળી જવા
પાંદડા વળી જવા
પાન નીચેની બાજુ કોક્ડાય. ચળકાટ જેવું લાગે. ઈમીડાકલોપ્રીડ 200એસ એલ;થયોમેથોક્ષામ;એસીટેમાપ્રીડ વાપરવું
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ