ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
પાંદડા વળી જવા
પાન નીચેની બાજુ કોક્ડાય. ચળકાટ જેવું લાગે. ઈમીડાકલોપ્રીડ 200એસ એલ;થયોમેથોક્ષામ;એસીટેમાપ્રીડ વાપરવું
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ