ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
ડાઘા પડવા અને જાળા પડવા
ગૌણ લક્ષણો- પાનની નીચેની બાજુ પર જાળા દેખાય ઉપાય - ડાયકોફોલ 25 ઈસી (EC); સ્પાયરોમેસીફેન; પ્રોપારજિટ 57% ઇસી (EC)
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ