છોડનો વિકાસ રૂંધાવો અને મૂળમાં ગાંઠો થવી
છોડનો વિકાસ રૂંધાવો અને મૂળમાં ગાંઠો થવી
ગૌણ લક્ષણો- વિકાસ રૂંધાવો; મૂળમાં ગાંઠો. એકલો પાક ન વાવવો