કથ્થઈ રંગના ટપકાં
કથ્થઈ રંગના ટપકાં
પાન પર કાળા અથવા કથ્થઈ નાનાં ટપકા પીળાશ કાર્બેનડાઝીમ+ મેન્કોઝેબ ; એસએએએફ (SAAF) વાપરવું
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ