ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
કથ્થઈ રંગના ટપકાં
પાન પર કાળા અથવા કથ્થઈ નાનાં ટપકા પીળાશ કાર્બેનડાઝીમ+ મેન્કોઝેબ ; એસએએએફ (SAAF) વાપરવું
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ