ઓછા ફૂલ બેસવા
ઓછા ફૂલ બેસવા
મોડા ફૂલ આવે. વધુ વિકાસ થયેલ હોય. ફૂલ ના આવે. વરસાદ ના કરને ખરી જાય
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ