ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
ઓછા ફૂલ બેસવા; ફૂલ ખરવાં
મોડા ફૂલ આવે|વધુ વિકાસ થયેલ હોય|ફૂલ ના આવે|વરસાદ ના કરને ખરી જાય