ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
અવિકસિત શણ
ગૌણ લક્ષણો - કપાસના જીંડવામાં કાણા પડવા; તાંતણમાં ડાઘા પડવા ટ્રાયએઝોફોસ 40 ઈસી (EC) @ ૪૦૦-૬૦૦ મિલી પ્રતિ એકર અથવા સ્પાયનોસેડ 48 ઈસી (EC) @ ૭ મિલી/પ્રતિ પંપ. ફેરોમોન ટ્રેપ વાપરવા અને પાણીથી ધોયા બાદ દવા છાંટવી.
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ
રીમોન (નોવાલ્યુરોન 10% ઈસી) 100 મીલી
₹400₹406
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 150 મિલી
₹2000₹2710
રીમોન (નોવાલ્યુરોન 10% ઈસી) 100 મિલી
₹400₹406
એમ એચ ડાઉ ટ્રેસર (સ્પાઈનોસેડ 45% SC) 75 મિલી
₹1799₹1855
રીમોન (નોવાલ્યુરોન 10% ઈસી) 250 મીલી
₹1000₹1056
એમ એચ ડાઉ સકસેસ (સ્પાઈનોસેડ 2.5% SC) 500 મિલી
₹900₹1000
ડાઉ ટ્રેસર (સ્પાઈનોસેડ 45% SC) 75 મિલી
₹1799₹1855
રીમોન (નોવાલ્યુરોન 10% ઈસી) 250 મીલી
₹1000₹1056
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
₹325₹551
ડાઉ ટ્રેસર (સ્પાઈનોસેડ 45% SC) 7 મિલી
₹209₹216
ડાઉ ડેલિગેટ (સ્પાઇનટોરામ 11.7% SC)100 મિલી
₹1099₹1227
એમ એચ ડાઉ ડેલિગેટ (સ્પાઇનટોરામ 11.7% SC)100 મિલી
₹1099₹1227
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 30 મિલી
₹450₹579
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
₹329₹551
ટાકુમી (100 ગ્રામ)
₹775₹845
ટાકુમી (100 ગ્રામ)
₹775₹1020
યુ પી એલ - લાન્સર ગોલ્ડ - 500 ગ્રામ
₹432₹523
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
₹329₹551
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 60 મિલી
₹850₹1097