અયોગ્ય વૃદ્ધિ
અયોગ્ય વૃદ્ધિ
સારી વૃદ્ધિ માટે. ડાળીઓની સંખ્યા વધારે. છોડ ઘટાદાર થાય
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ