मूळ काळे पडणे
दुय्यम लक्षणे- मुळांवर काळे डाग; प्रभावित भाग कुजणे. उपाय: एक पीक पद्धत टाळा.