सर्व संरक्षण
सर्व संरक्षण
संरक्षणातील सामान्य समस्या – यलो व्हेन मोझाईक; गुंडाळी; पांढरी माशी
या समस्येचे उपाय