करपा
दुय्यम लक्षणे- पाने काळी पडणे आणि सुकून जाणे; फुलोऱ्याच्या वेळी ह्या समस्या दिसतात.