सर्व संरक्षण
संरक्षणातील सामान्य समस्या-फुलकिड्यांचा प्रादुर्भाव; कोळ्याचा प्रादुर्भाव; मावा किडीचा हल्ला; सूत्रकृमीचा प्रादुर्भाव; खोड सड; निशिगंधा/गुलछडीतील मर रोग; करपा.
या समस्येचे उपाय