सर्व संरक्षण
संरक्षणातील सामान्य समस्या - पर्णाभता; पांढरी माशी; नाकतोडे
या समस्येचे उपाय