पाने पिवळी पडणे आणि गुंडाळली जाणे
दुय्यम लक्षणे- पाने पिवळी पडतात; पाने गोलाकार गुंढाळली जातात; खालची पाने काळी पडलेली दिसून येतात.
या समस्येचे उपाय