सर्व संरक्षण
संरक्षणातील सामान्य समस्या – गुंडाळणारे फुलकिडे; कोळी; पांढरी माशी; विषाणूजन्य गुंडाळणे
या समस्येचे उपाय
डाऊ सिस्थेन (मायक्लोब्युटॅनिल 10% WP) 100 ग्रॅम
₹240₹250
टाटा माणिक (100 ग्रॅम)
₹195₹235
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 60 मिली
₹850₹1097
डाऊ सिस्थेन (मायक्लोब्युटॅनिल 10% WP) 100 ग्रॅम
₹240₹250
इंडोफील झेड-78 (झायनेब) 500 ग्रॅम
₹300₹430
बारिक्स मॅजिक स्टीकर - पिवळे शीट
₹220₹225
टाटा टाकुमी (100 ग्रॅम)
₹775₹845
किटाझिन(किटाझिन 48% EC) 250 मिली
₹285₹295
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 30 मिली
₹450₹579
टाटा माणिक (100 ग्रॅम)
₹195₹205
टाटा माणिक (100 ग्रॅम)
₹195₹235
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹349₹545
धानुका - ओमाईट - 250 मिली
₹385₹410
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- निळे शीट
₹220₹225
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 100 ग्रॅम
₹339₹551
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 1 किग्रॅ
₹330₹490
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 500 ग्रॅम
₹182₹255
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 100 मि.ली.
₹1099₹1355
टाटा टाकुमी (100 ग्रॅम)
₹614₹1071
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 100 मिली
₹400₹406
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 250 मिली
₹1000₹1056