AgroStar
खालच्या पानांच्या वरच्या बाजूला काळपट बुरशी.
खालच्या पानांच्या वरच्या बाजूला काळपट बुरशी.
दुय्यम लक्षणे- पाने खालच्या बाजूला गुंडाळणे; साखरी द्रवाचा स्त्राव आणि जुनी पाने काळी होणे
या समस्येचे उपाय