सर्व अन्नद्रव्ये
सर्व अन्नद्रव्ये
अन्नद्रव्याच्या सामान्य समस्या-कमी फुलोरा ; कमी वाढ; फळांचा कमी विकास
या समस्येचे उपाय