सर्व अन्नद्रव्ये
अन्नद्रव्याच्या सामान्य समस्या- कमी फुलोरा; फळांच्या विकासाचा अभाव; पिवळेपणा
या समस्येचे उपाय