पाने गुंडाळणे
पाने गुंडाळणे
दुय्यम लक्षणे- खालच्या बाजूने पाने गुंडाळणे आणि चंदेरी उपाय – इमिडाक्लोप्रीड 200 एसएल-थिएमेथॉक्झाम - अॅसेटामिप्रीड 20% एसपी
या समस्येचे उपाय