पाने गुंडाळणे आणि जाळे तयार होणे
पाने गुंडाळणे आणि जाळे तयार होणे
दुय्यम लक्षणे- पानाच्या खालच्या बाजूला बारीक जाळी. उपाय - डायकोफॉल 25 ईसी; स्पायरोमेसिफेन; प्रोपरगाईट 57% ईसी.
या समस्येचे उपाय